خانه پردلی


این بنا به سبک درونگرا ساخته شده و عناصری همچون سردرورودی، هشتی، دالان، حیاط مرکزی، ایوان ستوندار، واتاقهای اطراف حیاط ساختار معماری بنا را شکل داده اند.

 

سر در ورودی با تزیینات آجری عنصر معماری شاخصی در بنا است که کاملا در جداره معبر خود نمایی میکند و از حس دعوت کنندگی قوی برخوردار است. هشتی بنا نیز دارای تزییناتی در پوشش است. جبهه شمال حیاط دو طبقه است و ایوان با ستونهایی با مقطع دایره به حیاط مشرف است. تزیینات آجرکاری سردر ورودی، هشتی، نماهای حیاط و ستونهای ایوان از ویژگیهای بنا به حساب می آیند.

 

زمان ساخت این بنا نیمه دوم دوره قاجاریه است. خانه پردلی در بافت قدیمی بیرجند و در خیابان منتظری 3 واقع شده است.