بیرجند؛ بهارستان علم و ادب


یرجند اولین شهر در ایران است که در سال 1302 ه.ش (قبل از تهران) از لوله کشی آب شهری برخوردار شد و بنگاه آبلوله بیرجند به عنوان اولین سازمان آبرسانی در ایران شناخته می شود. مدرسه شوکتیه بیرجند، سومین مدرسه آموزش به سبک جدید، بعد از دارالفنون و رشدیه تبریز است.

به علت موقعیت سیاسی و استراتژیک بیرجند، سومین فرودگاه کشور در سال1312ه.ش پس از فرودگاه قلعه مرغی و بوشهر، در این شهر ساخته شد و تا پیش از جنگ جهانی دوم، دو کنسولیاری انگلیس و روسیه در بیرجند مشغول فعالیت بوده اند.