رقص محلی


مراسم و آیین فرهنگی رقص محلی خراسان جنوبی به شماره 806 در تاریخ 4/11/1391 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

 

ریتم های ( 5 تایی – سه تایی – دوتایی) متدوی در این منطقه دارای ویژگی های منحصر به فرد است و در دیگر نقاط ایران مرسوم نیست ، ترانه ها و آوازهای زیبا و حماسی رقص ها و آهنگ های سازی و آوازی در منطقه قهستان و بیرجند رواج دارد.

 

سازهای محلی عبارتند از: دهل – سُرنا – دایره و نی که معمولا توسط خود نوازندگان ساخته می شود. برخی قطعات موسیقی ویژه رقص های محلی در این منطقه عبارتند از اصیل – فارفاره - چپ و راست ، شیرجه – احواله سه ضرب و همچنین در برخی روستاها آهنگی خاص وجود دارد که شهرت محلی یافته است مانند : چنشتی – فورکی – سرکاریزی- رکاتی و .... رقص محلی که نوعی حرکات رزمی و نمایشی است نیز به صورت های انفرادی – دو نفره و گروهی اجرا می شود . این رقص ها پیچیده و سخت هستند و نیاز به مهارت زیاد دارد.

 

آهنگ های ویژه ی چوب بازی : آزاد – کنار به خاک - به خاک – پک پک – دست به خواب – پشت و گندم کاری ، می باشد.